Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan bestaande uit ouders en leerkrachten. Wij denken en beslissen mee over het schoolbeleid en leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dit doen we namens álle ouders en leerkrachten en om die reden willen we jullie erbij betrekken.
 
De MR wordt om advies en /of instemming gevraagd bij het opstellen van het schoolplan, het formatieplan, de schoolgids, en het vaststellen van het maximale leerlingenaantal. Daarnaast kan de MR ook zelf initiatief nemen en zaken agenderen zoals klimaatbeheersing en sociaal-emotionele veiligheid (pesten) op school. Bij dit soort initiatieven luisteren we naar wat er leeft op school maar evalueren we ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek die periodiek wordt afgenomen onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor een goed functionerende MR is input van ouders en leerkrachten van groot belang.
 
Dus mocht je als ouder of leerkracht iets onder de aandacht willen brengen over het beleid binnen de school, benader ons dan persoonlijk of per e-mail. Dit kan een klacht zijn, een vraag een opmerking, maar ook een compliment. Want de MR is voor en van de school en daar hebben we iedereen bij nodig. De MR vergaderingen zijn openbaar; mocht je een vergadering willen bijwonen dan kan dat door vooraf door een e-mail te sturen naar
mr@daltonschooldemeer.nlDe vergadering duurt van 19:15 tot 20:30 uur en vindt op school plaats. De agenda wordt ongeveer 1 week vóórafgaand aan de desbetreffende vergadering op de website gezet.

Sinds augustus 2022 bestaat de MR bestaat uit de volgende leerkrachten en ouders:
Marlies Dersjant, leerkracht LeerMeer
Iris Effing (secretaris), leerkracht groep 3A
Sandra Obbink, leerkracht groep &A en intern begeleider bovenbouw
Mick van de Wijgerd, gymleerkracht

Lisa van der Veen (voorzitter), moeder van Matthijs groep 6B
Aline Idzerda (penningmeester), moeder van Fedde groep 7B en Mia groep 6B
Nicole Böttger, moeder van Lily groep 8B, Stella groep 6B en Thom groep 3B
Guido Kerbush, vader van Cassius groep 4A en Isaura groep 8A


Daarnaast vertegenwoordigt Ian Blok (vader Hidde 6B) onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Staij.
 

Vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023

27-9-2022
14-11-2022
23-2-2023
6-3-2023
17-4-2023
5-6-2023
3-7-2023
 


 Jaarplan en jaarverslag 

Jaarverslag 2020-2021
Jaarplan 2021-2022
Jaarverslag 2021-2022


Agenda en notulen schooljaar 2022-2023

Notulen 27-09-2022
Notulen 14-11-2022

Reglementen

Medezeggenschapsreglement Daltonschool de Meer
Huishoudelijk reglement MR 2022

Medezeggenschapsstatuut