Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan bestaande uit ouders en leerkrachten. Wij denken en beslissen mee over schoolzaken en leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dit doen we namens álle ouders en leerkrachten en om die reden willen we jullie erbij betrekken.
 
De MR wordt om advies en/of instemming gevraagd bij het opstellen van het schoolplan, het formatieplan, de schoolgids, en het vaststellen van het maximale leerlingenaantal. In het schoolplan, dat dit jaar op de agenda staat, wordt het beleid van de school voor de komende vier jaar vastgelegd. Daarnaast kan de MR ook zelf initiatief nemen en zaken agenderen zoals klimaatbeheersing en sociaal-emotionele veiligheid (pesten) op school. Bij dit soort initiatieven luisteren we naar wat er leeft op school maar evalueren we ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek die periodiek wordt afgenomen onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor een goed functionerende MR is input van ouders en leerkrachten van groot belang.
 
Dus mocht je als ouder of leerkracht iets onder de aandacht willen brengen over het beleid binnen de school, benader ons dan persoonlijk of per e-mail. Dit kan een klacht zijn, een vraag een opmerking, maar ook een compliment. Want de MR is voor en van de school en daar hebben we iedereen bij nodig. De MR-vergaderingen zijn openbaar; mocht je een vergadering willen bijwonen dan kan dat door vooraf door een e-mail te sturen naar mr@daltonschooldemeer.nl.
 
Sinds september 2018 bestaat de MR bestaat uit de volgende vier leerkrachten en vier ouders:
Albert Daamen, leerkracht groep 6
Astrid Veerman, leerkracht groep 1-2
Caroline Goossens, moeder van Jelle groep 4b, Emiel groep 8b en Jeroen (middelbare school)
Jasper Tiessens (voorzitter), vader van Fenne groep 5c en Robin groep 4a
Paulien de Bruijn (penningmeester), moeder van Ruben groep 5 en Tess groep 1-2
Quintus Bosschaart (secretaris), leerkracht groep 6
Sarah Krausz (vice-voorzitter), moeder van Noah groep 6a en Esra groep 4b
Trix Fenneman, leerkracht groep 3
Daarnaast vertegenwoordigt Marc Menon (ouder) onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierover meer op de site van STAIJ.

Meer informatie is hieronder te downloaden:
-------------------------------------------------------

Jaarplan 2017-2018

Klik hier voor het jaarplan 2017-2018.
 

Jaarverslag 2016-2017

Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017.
 

Notulen MR

Schooljaar 2017-2018
Notulen MR oktober 2017

Schooljaar 2016-2017
Notulen MR september 2016
Notulen MR februari 2017
Notulen MR maart 2017
Notulen MR mei 2017
Notulen MR juni 2017
Notulen MR juli 2017
 

Adviezen MR

Advies Verbeterplan Zorg en Plan van Aanpak
Advies Sociaal Emotioneel Beleid
Advies registratie ouderzorgen
Advies missie en visie
Advies ouder en docentpeiling
Advies groeiformatie
Advies herinrichting management