Medezeggenschapsraad
 
De medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan bestaande uit ouders en leerkrachten. Wij denken en beslissen mee over het schoolbeleid en leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dit doen we namens álle ouders en leerkrachten en om die reden willen we jullie erbij betrekken.
 
De MR wordt om advies en /of instemming gevraagd bij het opstellen van het schoolplan, het formatieplan, de schoolgids, en het vaststellen van het maximale leerlingenaantal. Daarnaast kan de MR ook zelf initiatief nemen en zaken agenderen zoals klimaatbeheersing en sociaal-emotionele veiligheid (pesten) op school. Bij dit soort initiatieven luisteren we naar wat er leeft op school maar evalueren we ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek die periodiek wordt afgenomen onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor een goed functionerende MR is input van ouders en leerkrachten van groot belang.
 
Dus mocht je als ouder of leerkracht iets onder de aandacht willen brengen over het beleid binnen de school, benader ons dan persoonlijk of per e-mail. Dit kan een klacht zijn, een vraag een opmerking, maar ook een compliment. Want de MR is voor en van de school en daar hebben we iedereen bij nodig. De MR vergaderingen zijn openbaar; mocht je een vergadering willen bijwonen dan kan dat door vooraf door een e-mail te sturen naar mr@daltonschooldemeer.nl.
 
Sinds september 2019 bestaat de MR bestaat uit de volgende vier leerkrachten en vier ouders:
Albert Daamen, leerkracht groep 6
Aline Idzerda, moeder van Tammo groep 6a, Fedde groep 4b en Mia groep 3b.
Anouka Slemmer, moeder van Chloé groep 4b en Elba groep 1/2b
Astrid Veerman, leerkracht groep 1-2
Jasper Tiessens (duo-voorzitter), vader van Fenne groep 6c en Robin groep 5a
Quintus Bosschaart (secretaris), leerkracht groep 6
Sarah Krausz (duo-voorzitter), moeder van Noah groep 7a en Esra groep 5b
Trix Fenneman, leerkracht groep 4
Daarnaast vertegenwoordigt Marc Menon (ouder) onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
 
Vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020
Donderdag 26 september
Dinsdag 29 oktober
Donderdag 28 november
Donderdag 9 januari
Dinsdag 11 februari
Donderdag 26 maart
Dinsdag 12 mei
Donderdag 11 juni
De vergadering duurt van 19.30 tot 21.30uur en vindt op school plaats. Een vergadering bijwonen kan; we vinden het fijn als je vooraf meldt dat je komt (mr@daltonschooldemeer.nl). De agenda wordt ongeveer 1 week vóórafgaand aan de desbetreffende vergadering op de website gezet.
 
Jaarplan en jaarverslag
Jaarplan 2019-2020 (volgt)
Jaarplan 2018-2019
Jaarverslag 2018-2019
 
Agenda en notulen schooljaar 2019-2020
Agenda 26 september 2019
 
Notulen schooljaar 2018-2019
Notulen vergadering 27 september 2018
Notulen vergadering 30 oktober 2018
Notulen vergadering 15 januari 2019
Notulen vergadering 21 maart 2019
Notulen vergadering 11 april 2019
Notulen vergadering 21 mei 2019
Notulen vergadering 27 juni 2019

 

Adviezen MR

Advies Verbeterplan Zorg en Plan van Aanpak
Advies Sociaal Emotioneel Beleid
Advies registratie ouderzorgen
Advies missie en visie
Advies ouder en docentpeiling
Advies groeiformatie
Advies herinrichting management