Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan bestaande uit ouders en leerkrachten. Wij denken en beslissen mee over het schoolbeleid en leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dit doen we namens álle ouders en leerkrachten en om die reden willen we jullie erbij betrekken.
 
De MR wordt om advies en /of instemming gevraagd bij het opstellen van het schoolplan, het formatieplan, de schoolgids, en het vaststellen van het maximale leerlingenaantal. Daarnaast kan de MR ook zelf initiatief nemen en zaken agenderen zoals klimaatbeheersing en sociaal-emotionele veiligheid (pesten) op school. Bij dit soort initiatieven luisteren we naar wat er leeft op school maar evalueren we ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek die periodiek wordt afgenomen onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor een goed functionerende MR is input van ouders en leerkrachten van groot belang.
 
Dus mocht je als ouder of leerkracht iets onder de aandacht willen brengen over het beleid binnen de school, benader ons dan persoonlijk of per e-mail. Dit kan een klacht zijn, een vraag een opmerking, maar ook een compliment. Want de MR is voor en van de school en daar hebben we iedereen bij nodig. De MR vergaderingen zijn openbaar; mocht je een vergadering willen bijwonen dan kan dat door vooraf door een e-mail te sturen naar
mr@daltonschooldemeer.nlDe vergadering duurt van 19:15 tot 20:30 uur en vindt op school plaats. De agenda wordt ongeveer 1 week vóórafgaand aan de desbetreffende vergadering op de website gezet.

Sinds augustus 2023 bestaat de MR bestaat uit de volgende leerkrachten en ouders:
Marlies Dersjant, leerkracht LeerMeer
Joyce de Hoog, leerkracht groep 4B
Sandra Obbink (secretaris), leerkracht groep 8A en intern begeleider gr 4 t/m 8
Mick van de Wijgerd, gymleerkracht

Lisa van der Veen (voorzitter), moeder van Matthijs groep 7B
Nicole Böttger, moeder van Stella groep 7B en Thom groep 4B
Guido Kerbusch, vader van Cassius groep 5A 
Subhas Soekai, vader van Ranveer groep 1/2C

Daarnaast vertegenwoordigt Ian Blok (vader Hidde 7B) onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Staij.
 

Vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024

3 oktober 2023
13 november 2023
29 januari 2024
4 maart 2024
15 april 2024
27 mei 2024
24 juni 2024


 Jaarplan en jaarverslag 

Jaarverslag 2021-2022


Agenda en notulen schooljaar 2023-2024

Agenda 3 oktober 2023
Notulen 3 oktober 2023
Agenda 13 november 2023
Notulen 13 november 2023
Agenda 29 januari 2024

Reglementen

Medezeggenschapsreglement Daltonschool de Meer
Huishoudelijk reglement MR 2022

Medezeggenschapsstatuut