Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan bestaande uit ouders en leerkrachten. Wij denken en beslissen mee over het schoolbeleid en leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dit doen we namens álle ouders en leerkrachten en om die reden willen we jullie erbij betrekken.
 
De MR wordt om advies en /of instemming gevraagd bij het opstellen van het schoolplan, het formatieplan, de schoolgids, en het vaststellen van het maximale leerlingenaantal. Daarnaast kan de MR ook zelf initiatief nemen en zaken agenderen zoals klimaatbeheersing en sociaal-emotionele veiligheid (pesten) op school. Bij dit soort initiatieven luisteren we naar wat er leeft op school maar evalueren we ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek die periodiek wordt afgenomen onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor een goed functionerende MR is input van ouders en leerkrachten van groot belang.
 
Dus mocht je als ouder of leerkracht iets onder de aandacht willen brengen over het beleid binnen de school, benader ons dan persoonlijk of per e-mail. Dit kan een klacht zijn, een vraag een opmerking, maar ook een compliment. Want de MR is voor en van de school en daar hebben we iedereen bij nodig. De MR vergaderingen zijn openbaar; mocht je een vergadering willen bijwonen dan kan dat door vooraf door een e-mail te sturen naar
mr@daltonschooldemeer.nlDe vergadering duurt van 19:15 tot 20:30 uur en vindt op school plaats. De agenda wordt ongeveer 1 week vóórafgaand aan de desbetreffende vergadering op de website gezet.

Sinds augustus 2021 bestaat de MR bestaat uit de volgende leerkrachten en ouders:
Quintus Bosschaart (secretaris), leerkracht groep 7A

Marlies Dersjant, leerkracht groep 6A en coördinator meer- en hoogbegaafdheid
Iris Effing, leerkracht groep 3A
Sandra Obbink, leerkracht groep 8A en intern begeleider bovenbouw

Aline Idzerda (penningmeester), moeder van Tammo groep 8A, Fedde groep 6B en Mia groep 5B
Sarah Krausz (duo-voorzitter), moeder van Esra groep 7A
Nicole Böttger, moeder van Lily groep 7B, Stella 5B en Thom 1/2D

Daarnaast vertegenwoordigt Ian Blok (vader Hidde 5B) onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Staij.
 

Vergaderdata voor het schooljaar 2021-2022

dinsdag 21-09-2021
dinsdag 16-11-2021
dinsdag 25-01-2022
dinsdag 01-03-2022
dinsdag 05-04-2022
dinsdag 24-05-2022
dinsdag 28-06-2022 


 Jaarplan en jaarverslag 
Jaarverslag 2019-2020
Jaarplan 2020-2021


Agenda en notulen schooljaar 2021-2022

Notulen 15-06-2021
Agenda 21-09-2021

Reglementen
Medezeggenschapsreglement Daltonschool de Meer
Huishoudelijk reglement MR 2020

Medezeggenschapsstatuut