Verzuimprotocol

 

Dagelijks

 

Vervolgacties bij te laat komen

 

Vervolgacties bij ziekte

Criteria zorgwekkend ziekteverzuim
In Amsterdam worden in overleg met de GGD de volgende criteria gehanteerd voor zorgwekkend ziekteverzuim:  
Stappen bij ziekte van een leerling  
In de volgende gevallen doet de school een melding van verzuim aan de leerplichtplusambtenaar:  
Ongeoorloofd verzuim  
Luxe verzuim  
Extra verlof  
  1. Ouders moeten bij de administratie een verlofformulier ophalen en invullen óf via de website www.leerplichtplus.nl.
  2. Als de aanvraag is gehonoreerd geeft de directie het extra verlof door aan de groepsleerkracht
  3. De groepsleerkracht noteert het extra verlof in de groepsmap.
  4. Ook afgewezen extra verlof moet worden geregistreerd, zodat actie kan worden ondernomen  als de leerling er in die periode niet is of ziek wordt gemeld.
Als de leerling niet terug is na het toegekende verlof:
  1. De groepsleerkracht informeert de directie IB??. De afwezigheid wordt genoteerd als ongeoorloofd verzuim.
  2. De directie ? meldt het ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar.
  3. Tegelijkertijd stuurt de directie het verzuimoverzicht en de verlofformulieren naar de leerplichtambtenaar.
 

Verzuimregistratiesysteem

  1. De leerkracht voert dagelijks het verzuim in het verzuimregistratiesysteem in Parnassys.
  2. Als er opvallende zaken zijn, informeert de groepsleerkracht de directie.

Verzuimcodes

De school houdt het geoorloofde en het ongeoorloofde verzuim bij. Bij geoorloofd verzuim wordt de reden aangetekend
 
Geoorloofd verzuim:  

Dossiervorming