Hoe communiceren wij naar en met ouders/verzorgers?


Informatieavond


Aan het begin van ieder schooljaar is er een klasseninformatieavond waarin het jaarprogramma en de leerstof voor het betreffende leerjaar besproken wordt. Tijdens die bijeenkomst wordt afgesproken welke ouders dat schooljaar de klassenouders worden. Elke klas heeft één of twee klassenouders. Hij/zij vormt een schakel tussen de leerkracht en de ouders voor zover het om algemene en organisatorische zaken gaat. Oproepen aan ouders voor hulp bij uitstapjes of voor hulp bij lezen met één of meer kinderen doet de leerkracht via de mail.


Meernieuws

Op schoolniveau houden we u op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief  ‘Meernieuws’. Deze verschijnt eenmaal per twee weken.
Zaken die in de lijn van de schoolorganisatie liggen kunt u bespreken met de directie. Dagelijks is een van de directieleden van 8.45 uur tot 9.00 uur te spreken voor korte vragen en opmerkingen. Als een vervolggesprek wenselijk is wordt een afspraak gemaakt.
 

10-minutengesprekken

Over individuele leerlingen zijn er minimaal tweemaal per jaar 10-minutengesprekken, deze gesprekken gaan over de vorderingen van uw kind. U kunt altijd een afspraak met de leerkracht maken buiten de reguliere 10-minutengesprekken om.
De vordering van uw kind op methodetoetsen en Cito-toetsen zijn digitaal te volgen via ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Alle ouders krijgen een inlogcode voor het Ouderportaal van Parnassys.