Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon


Wanneer ouders met betrekking tot hun kind klachten hebben over het gegeven onderwijs of de organisatie van de school kunnen ze terecht bij de groepsleerkracht. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunnen zij het probleem bespreken met een lid van de directie van de school. Het directielid zal hoor- en wederhoor toepassen alvorens tot een uitspraak te komen. Levert ook dat geen oplossing, dan kunnen de ouders het bestuur schriftelijk verzoeken te bemiddelen. Het bestuur zal dan uiterlijk binnen een maand reageren, na toepassing van hoor- en wederhoor. Het schoolbestuur heeft een officiële klachtenregeling. Deze klachtenregeling ligt op school ter inzage.  
Ouders kunnen ook de medezeggenschapsraad inschakelen.
 
Indien u zich met uw klacht dan nog niet gehoord voelt kunt u  terecht bij de Landelijke Commissie Onderwijs-geschillen: Postadres: Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel: 030-2809590, info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl. Bezoekadres: gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht.
 
Vertrouwenspersoon
Als u vragen over uw kind heeft is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Mochten kinderen vragen hebben over zaken die vertrouwelijk behandeld moeten worden, dan kunnen zij gebruik maken van de vertrouwenspersonen van de school: Joris Henselmans en Esther Verburg.
 
Ons schoolbestuur heeft voor ouders en personeel ook een externe vertrouwenspersoon waar ouders en personeel met vertrouwelijke zaken terecht kunnen. Haar naam is Evelien Brouwer, telefoonnummer 06-31631611, e-mail: ebrouwer@hetabc.nl.
Ook kunt u contact opnemen met het schoolbestuur.
 
De rijksinspectie heeft een landelijke vertrouwensinspecteur. Ook daar kunt u terecht met vragen en opmerkingen van vertrouwelijke aard.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900-1113111.