Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een formeel orgaan binnen een school waarin de leerkrachten en de ouders kunnen meedenken over inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school. De overheid heeft via wetgeving over de MR geregeld welke rechten de MR heeft. Dat loopt uiteen van informatierecht (weten wat er speelt, bijvoorbeeld rond financien) tot adviesrecht en ook instemmingsrecht.

De MR komt circa 8 keer per schooljaar bijeen in de lerarenkamer op de eerste verdieping op een avond van 19.30 tot 21.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar en als u een vergadering als toehoorder wilt bijwonen kan dat. Wij verzoeken u dan om vooraf een email te sturen aan de voorzitter Janna Fortuin om u aan te melden. De data voor dit schooljaar staan in ons jaarplan. U vindt daarin ook de hoofdpunten op de agenda.
Meer informatie is hieronder te downloaden:
Verkiezingen
De ouderleden van de MR worden gekozen voor een periode van twee jaar. Jaarlijks wordt er gekeken welke leden zich al dan niet herkiesbaar stellen en welke aanmeldingen voor nieuwe ouderleden er zijn. Indien nodig worden er in januari/februari verkiezingen gehouden. Aanmelding kan bij de voorzitter.

Huidige samenstelling
De MR bestaat uit 4 leden vanuit de leerkrachten en 4 leden vanuit de ouders. De huidige MR-leden zijn:

Ouders (tussen haakjes het jaar waarin de huidige termijn begon):
Leerkrachten:
Namens daltonschool De Meer heeft Marc Menon (ouder) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Hierover meer op de site van STAIJ.

Contact
U kunt contact opnemen met de MR via de school of via email naar mr@daltonschooldemeer.nl.
Ook kunt u natuurlijk een van de leden van de MR aanspreken als u ze tegenkomt op school.

-------------------------------------------------------

Jaarplan 2017-2018

Klik hier voor het jaarplan 2017-2018.
 

Jaarverslag 2016-2017

Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017.
 

Notulen MR

Schooljaar 2017-2018
Notulen MR oktober 2017

Schooljaar 2016-2017
Notulen MR september 2016
Notulen MR februari 2017
Notulen MR maart 2017
Notulen MR mei 2017
Notulen MR juni 2017
Notulen MR juli 2017
 

Adviezen MR

Advies Verbeterplan Zorg en Plan van Aanpak
Advies Sociaal Emotioneel Beleid
Advies registratie ouderzorgen
Advies missie en visie
Advies ouder en docentpeiling
Advies groeiformatie
Advies herinrichting management