Dalton


Ons onderwijs is gebaseerd op de visie en de principes van het daltononderwijs. De pijlers van daltononderwijs zijn: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie. De grondbeginselen van de daltonwerkwijze zijn in 1920 door Helen Parkhurst bedacht. De pijlers van de werkwijze sluiten nog steeds goed aan bij de vaardigheden die kinderen van de 21e eeuw nodig hebben. Daarom hanteren we nog steeds met trots het daltononderwijsconcept. In mei 2015 zijn wij gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) en hebben wij onze licentie verlengd met 5 jaar!

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Een groot deel van de week is gereserveerd voor het werken aan de weektaak; een verzameling opdrachten waar de kinderen (grotendeels) zelfstandig aan kunnen werken. In deze taak zitten zowel vakken als taal en rekenen als creatieve activiteiten of spelactiviteiten. De kinderen krijgen binnen de afgesproken tijd de vrijheid om zelf te bepalen wanneer ze met welk vak aan de slag gaan. Bij het samenstellen van de weektaak wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen, zoals bijvoorbeeld het samenstellen van opdrachten van verschillende niveaus. In opbouw geven we de kinderen ook geleidelijk aan steeds meer verantwoordelijkheid. Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor het materiaal waarmee ze omgaan, de omgang met de andere kinderen en de leerkracht én voor hun werk. Zo kijken de kinderen vanaf groep 4 een deel van het eigen werk zelf na. Om de kinderen mee te laten denken bij het reilen en zeilen in school hebben we een leerlingenraad.

Zelfstandigheid

Van de leerlingen vragen we een zelfstandige houding. Zelfstandigheid bij het indelen en maken van de taak en zelfstandigheid bij het verwerken van de lesstof. Uiteraard krijgen de kinderen hierbij hulp. Door middel van de dobbelsteen oefenen de kinderen met uitgestelde aandacht, zodat ze ook leren een probleem zelfstandig of met hulp van klasgenoten op te lossen.

Samenwerken

Het werken met een taak, het zelf zoeken naar oplossingen, het indelen van eigen tijd en het rekening houden met verschillen zijn allemaal vaardigheden die de kinderen nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. Uiteraard is aandacht voor socialisering ook wezenlijk voor de vorming van een kind. Daarom werken we vanaf de kleutergroepen met coöperatieve werkvormen, opdrachten waarvoor samenwerken en afstemmen noodzakelijk is. Deze lijn wordt doorgezet naar het helpen van elkaar tijdens het werk. In de bovenbouw leren de kinderen daarbij zelf groepsopdrachten organiseren en uitwerken.

Reflectievaardigheden

Reflectievaardigheden worden bewust aangeboden. Doel hiervan is dat kinderen zichzelf leren kennen en zodoende hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en zich bewust worden van hun eigen leerproces.

Doelmatigheid en effectiviteit

We willen dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Daarom zorgen we voor differentiatie in de taken en instructies. Zo maakt de ene leerling minder basiswerk en meer pluswerk en een andere leerling meer basiswerk.