De schoolgids

Met genoegen bieden wij u de schoolgids van Daltonschool De Meer aan. In de schoolgids vindt u inhoudelijke en praktische informatie over de school. De schoolgids kan behulpzaam zijn bij het maken van een schoolkeuze voor uw kind. Als uw kind al op school zit vindt u in deze gids alle noodzakelijke informatie over de school. We hopen dat deze gids antwoord geeft op de vragen die bij u leven. Zijn er nog onduidelijkheden of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Schoolgids 2020-2021

Jaarkalender schooljaar 2020-2021
 

Wie zijn wij?

Daltonschool De Meer is een openbare basisschool voor daltononderwijs. De school valt onder de Stichting STAIJ (Samen Tussen Amstel en IJ). Onze stichting is een stichting voor openbaar onderwijs, er vallen 20 scholen in de regio Amsterdam Oost onder ons bestuur.

Daltonschool De Meer is gestart in februari 1986. In januari 2012 hebben we onze nieuwbouw aan de Van ’t Hofflaan betrokken. De school staat in de wijk Watergraafsmeer in tuindorp Frankendael, beter bekend als de wijk Jeruzalem. Ons leerlingaantal is om en nabij de 500 leerlingen. We hebben vijf groepen 1/2, drie groepen drie en vier en verder alle groepen dubbel; iedere groep heeft een parallelgroep.

Samen met de buitenschoolse opvang en de peuterdagopvang (de Bijtjes) van Kind Centrum Watergraafsmeer Amsterdam (KCWA) de Beukelse Berg, de voorschoolgroepen (VVE) en peuterspeelzaal van Stichting Dynamo vormen we Brede Daltonschool De Meer.

Bij de inrichting van ons gebouw hebben we rekening gehouden met ons onderwijsconcept: tussen de lokalen van de middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8) zijn extra werkruimtes geplaatst, in het daltononderwijs ‘kabinetten’ genoemd. Deze ruimten worden gebruikt als stille werkruimten, als extra samenwerkplekken of als uitwijkruimte als twee parallelgroepen groepsdoorbrekend werken.
 

Onze visie en missie


 

Ons onderwijsconcept: dalton

Ons onderwijs is gebaseerd op de visie en de principes van het daltononderwijs. De pijlers van daltononderwijs zijn: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie.

De grondbeginselen van de daltonwerkwijze zijn in 1920 door Helen Parkhurst bedacht. De pijlers van de werkwijze sluiten nog steeds goed aan bij de vaardigheden die kinderen van de 21e eeuw nodig hebben. Daarom hanteren we nog steeds met trots het daltononderwijsconcept. In mei 2015 zijn wij gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) en hebben wij onze licentie verlengd met 5 jaar!

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Een groot deel van de week is gereserveerd voor het werken aan een taak; een schriftelijke opdracht voor de kinderen. Het taakwerk wordt opgebouwd van dagtaak naar weektaak. In deze taak zitten zowel vakken als taal en rekenen als creatieve activiteiten of spelactiviteiten. De kinderen krijgen binnen de afgesproken tijd de vrijheid om zelf te bepalen met welk vak ze aan de slag gaan. Bij het samenstellen van de (week)taak wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen.

In opbouw geven we de kinderen ook geleidelijk aan steeds meer verantwoordelijkheid. Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor het materiaal waarmee ze omgaan, de omgang met de andere kinderen en de leerkracht én voor hun werk. Zo kijken de kinderen vanaf groep 4 een deel van het eigen werk zelf na. Om de kinderen mee te laten denken bij het reilen en zeilen in school hebben we een leerlingenraad.

Zelfstandigheid
Van de leerlingen vragen we een zelfstandige houding. Zelfstandigheid bij het indelen en maken van de taak en zelfstandigheid bij het verwerken van de lesstof. Uiteraard krijgen de kinderen hierbij hulp. Door middel van de dobbelsteen oefenen de kinderen met uitgestelde aandacht.

Samenwerken
Het werken met een taak, het zelf zoeken naar oplossingen, het indelen van eigen tijd en het rekening houden met verschillen zijn allemaal vaardigheden die de kinderen nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. Uiteraard is aandacht voor socialisering ook wezenlijk voor de vorming van een kind. Daarom werken we vanaf de kleutergroepen met coöperatieve werkvormen, opdrachten waarvoor samenwerken en afstemmen noodzakelijk is. Deze lijn wordt doorgezet naar het helpen van elkaar tijdens het werk. Op onze school noemen we dat ‘maatjes leren’. In de bovenbouw leren de kinderen daarbij zelf groepsopdrachten organiseren en uitwerken.

Reflectievaardigheden
Reflectievaardigheden worden bewust aangeboden. Doel hiervan is dat kinderen zichzelf leren kennen en zodoende hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en zich bewust worden van hun eigen leerproces.

Doelmatigheid en effectiviteit
We willen dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Daarom zorgen we voor differentiatie in de taken. Voor de leerlingen die meer instructie nodig hebben passen we dit in het dagprogramma.
Voor de snellere kinderen ‘compacten’ we onderdelen van ons onderwijs. Voor deze kinderen is keuzewerk in de groep beschikbaar.
 

Wie werken in de school

Directie en managementteam
De directie van de school bestaat uit Esther van den Berg, directeur en Hielie Bakker, adjunct-directeur. 

Bouwcoordinator
De bouwcoordinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de bouw, waarbij het uitgangspunt is dat de groepsleerkrachten de eerst verantwoordelijken zijn voor het onderwijs, de organisatie en de leerlingen in de groep. 

Interne begeleiding
De intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten bij het handelings-en opbrengstgericht werken. Voor de groepen 1 t/m 4 is de IB-er Marjo Bos, voor de groepen 5 t/m 8 is de IB-er Sandra Obbink. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur van de school.

Groepsleerkrachten
De groepen worden geleid door maximaal twee groepsleerkrachten. Aan het eind van het schooljaar ontvangen ouders een overzicht met de namen van leerkrachten en de groepen waaraan ze verbonden zijn.

Vakleerkracht gymnastiek
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week 45 minuten gym van de vakleerkrachten Mick van de Wijgerd en Joyce de Hoog. De groepen 1/2 krijgen eenmaal per twee weken gym van de vakleerkracht.

Administratie
Het secretariaat van school wordt bemenst door Yvonne Lammertink

Conciërge
Lars Hansen is onze conciërge.

Opleiden in school
Ieder jaar bieden wij ruimte aan studenten van de Pabo om bij ons stage te lopen. De begeleiding van hen loopt via de leerkracht en via de interne opleidingsschool van ons schoolbestuur.

Ouder- en kindadviseur
Scholen hebben tegenwoordig een ouder- en kindadviseur (voorheen schoolmaatschappelijk werker). De ouder- en kindadviseur verbonden aan onze school is Tamar Kuizenga.
 

Welke methodes gebruiken we?

We werken met moderne methodes, uitgebreid met software-programma’s.

Overzicht van de methodes
Taalonderwijs:                          Schatkist, Onderbouwd en Staal
Aanvankelijk lezen:                  Veilig Leren Lezen
Voortgezet technisch lezen:   Estafette (groepen 4 t/m 7)
Begrijpend lezen:                     Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL
Technisch schrijven:                Handschrift, Pennenstreken en Schrijfdans
Rekenen:                                   De Wereld in Getallen
Geschiedenis:                           Blink
Aardrijkskunde:                        Blink
Natuur/Biologie:                       Blink
Engels:                                       Groove me (vanaf groep 7)
Studievaardigheden:               Blits (groepen 7 en 8)
Sociaal emotionele vaardigheden Kwink
Verkeersonderwijs Tussen school en thuis vanaf gr 5, in gr 1 t/m 4 op projectbasis
Aan beeldende vorming werken we zowel in de groep als buiten de groep, vaak onder leiding van externe professionals.

Humanistisch Vormingsonderwijs
In groep 7 krijgen de kinderen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit is een vorm van levensbeschouwelijk onderwijs waarbij kinderen leren omgaan met elkaars verschillen, leren kijken naar zichzelf en praten over zichzelf. De lessen worden gegeven door een docent van het Humanistisch Verbond. In groep 6 krijgen ouders hierover een informatiefolder, ouders vullen voor Humanistisch Vormingsonderwijs een toestemmingsformulier in.

Schooltuinen
In de groepen 6 en 7 volgen de kinderen schooltuinlessen. Alle facetten van het bijhouden van een tuin komen hierbij aan de orde. De kinderen verzorgen hun eigen stukje grond. De oogst van de tuin mogen ze mee naar huis nemen.

Spaans
Voor de leerlingen die meer aankunnen is het mogelijk om vanaf groep 6 Spaanse les te volgen. Voor Spaanse les vragen we een kleine bijdrage van ouders.

Plusgroep
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is deelname aan de ‘plusgroep’ mogelijk. De selectie voor deelname aan de plusgroep gebeurt in overleg tussen de leerkracht en de IB-er.
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar vertellen we de ouders welke kerndoelen het schooljaar aan bod komen. Wilt u meer weten? Op de site www.snapjekind.nl staat een overzicht van de leerstof per leerjaar.

Hoe werken we in de onderbouw
In de kleutergroepen werken we vanuit de gedachte dat spelen leren is en leren spelen. Kinderen van vier tot zes jaar zitten samen in een groep. Bij alles wat we doen staan samenwerking, zelfstandigheid en omgaan met elkaar centraal.
De dag begint meestal met de kring. In de kring vertellen kinderen hun belevenissen aan elkaar en worden lesjes gedaan zoals reken- en taal spelletjes.
De leeractiviteiten bij de jongste kinderen worden gekenmerkt door spelvormen en thematische activiteiten. We werken met thema’s uit de methode ‘Schatkist’. Zo wordt de taal ontwikkeld door middel van gesprekjes, versjes, vertellen, voorlezen, terwijl aan de rekenkundige ontwikkeling wordt gewerkt aan de hand van ontwikkelingsmateriaal, telspelletjes, rijmpjes, liedjes.

In de klas staat een magnetisch bord: de ene kant is het ‘kiesbord’ is en de andere kant het ‘taakbord’. Met magneten in de kleur van de dag wordt aangegeven aan welke activiteit die dag gewerkt gaat worden. Ook de weektaak wordt hier opgehangen. Aan de kiesbordkant hangen de kinderen hun plaatjes op bij de activiteit van hun keuze.

In de onderbouw werken we met het registratiesysteem van de methode Onderbouwd. Dit systeem is gekoppeld aan het ontwikkelingsmateriaal dat in de kasten staat. Soms mogen kinderen vrij kiezen, een andere keer moeten ze een opdracht van een bepaald niveau uitvoeren. Als een opdracht goed is uitgevoerd wordt het op de registratiekaart van het kind afgetekend.

De kinderen kunnen bij keuzeactiviteiten kiezen uit verschillende activiteiten, zoals spelen met constructiemateriaal, de huishoek, bouwmateriaal, tekenen, knutselen.

Er is afwisseling tussen momenten waarop met de hele groep, in kleine groepjes of individueel gewerkt wordt. Op dezelfde manier gaat het bij expressieonderdelen. De kinderen leren bepaalde technieken, leren materiaal kennen en werken afwisselend met een opdracht of naar eigen inzicht.
In het speellokaal/gymzaal, doen de kinderen samen met de leerkracht kring-, tik-, en andere spelletjes en er zijn gymlessen. Als het weer het toelaat, spelen de kinderen buiten met karren, fietsen en in de zandbak.

Naarmate de kinderen zich ontwikkelen veranderen de opdrachten geleidelijk van vorm en inhoud. De lees-, schrijf-, en rekenactiviteiten krijgen een concretere uitwerking. De motoriek van de kinderen begint zich te verfijnen, we stemmen de werkjes en opdrachten hier op af.

Overgang naar groep 3
Kinderen zitten gemiddeld ruim twee jaar in een kleutergroep. Door de voorbereidende activiteiten in de groepen proberen we de overgang naar groep 3 zo makkelijk mogelijk te maken. Als het in het belang van de leerling is kan hij/zij zowel eerder of later naar groep 3 gaan. Langer in groep 2 blijven of eerder naar groep 3 gaan gebeurt altijd in overleg met de intern begeleider, leerkracht en ouders.
 
Onze sociaal- pedagogische uitgangspunten
We willen een veilige omgeving bieden voor ouders en kinderen. Een veilig klimaat is de basis voor kinderen om tot ontwikkeling te komen. Team, ouders en leerlingen werken bewust samen aan een plezierige en positieve schooltijd. Om een veilige omgeving te creëren is het belangrijk te weten wat er verwacht wordt.
Onze schoolregels voor alle betrokkenen zijn:
Aanvullende regels:
Indien kinderen grensoverschrijdend gedrag laten zien gaat ons zogenaamde drie- waarschuwingen-systeem van start.

KWINK
Kwink op school is onze methode voor Sociaal Emotioneel Leren (SEL), gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en omdat het een digitale methode is altijd actueel. KWINK is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Het drie- waarschuwingen- systeem
Anti-pestprotocol
Onze school heeft een anti-pestprotocol.

Schorsing/verwijdering van school
Hoewel het niet te hopen is dat uw kind met bovengenoemde zaken te maken krijgt, willen wij hier toch duidelijk maken hoe wij daar op onze school mee omgaan. Indien het gedrag van een leerling daartoe aanleiding geeft, kan het schoolbestuur in overleg met de directie besluiten voor één of enkele dagen die leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Het kind krijgt gedurende de ‘time-out’ of schorsing werk mee naar huis.

In extreme situaties kan de directie het bevoegd gezag vragen een leerling van school te verwijderen:  

Hoe werken we aan onze kwaliteit?

Op onze school werken we met de plan-do-check-act cyclus. We gebruiken de volgende instrumenten: Op basis van deze evaluaties maken we plannen en bepalen we de scholingsbehoeften schoolbreed en persoonlijk van de teamleden.

De evaluatie van het onderwijs vindt plaats binnen onze vakgroepen en taakgroepen. Alle leerkrachten hebben taken binnen deze ontwikkelgroepen. Zo hebben we een werkgroep taal, een werkgroep Dalton, een werkgroep sociaal–emotionele ontwikkeling, een werkgroep kunst en cultuur, een werkgroep ICT en een werkgroep meer-en hoogbegaafdheid, communicatie en sport.
 

Hoe geven wij passend onderwijs vorm?

Op 1 augustus 2014 is Nederland de wet ‘passend onderwijs’ ingegaan. Dit houdt in dat alle kinderen een plek moeten kunnen krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Zij zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor een kind dat wordt aangemeld. Meer over de wet zie www.passendonderwijs.nl. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Op www.swvamsterdamendiemen.nl staat meer informatie over ons samenwerkingsverband, de leden en hoe de medezeggenschap geregeld is. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen. Dat betekent voor het onderwijs dat er handelingsgericht gewerkt wordt. Om alle leerlingen de kans te bieden zich zo optimaal en breed mogelijk te ontplooien evalueren we continu ons onderwijs en analyseren we onze onderwijsopbrengsten.

Schoolondersteuningsprofiel
Wat onze school op het gebied van ondersteuning te bieden heeft staat beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Dit profiel staat op onze website.

Ons leerlingvolgsysteem
Alle vorderingen en informatie over een leerling verwerken we in een web-based leerling -administratiesysteem: Parnassys. Wanneer een leerling op school start krijgen de ouders een persoonlijke inlogcode voor dit systeem. Ouders kunnen met deze code toegang krijgen tot twee modules van Parnassys; de resultaten van hun kind op de tweejaarlijkse CITO toetsen en de resultaten op de periodieke methode gebonden toetsen. CITO toetsen nemen wij tweemaal per jaar af op het gebied van technisch- en begrijpend lezen, spelling, taal, luisteren, en rekenen. De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we met het leerlingvolgsysteem van SCOL.
De resultaten van methode- en niet- methode gebonden toetsen bespreken de leerkrachten met de ouders tijdens de 10-minuten gesprekken. De rapporten worden samengesteld aan de hand van de resultaten van de methode gebonden toetsen. De uitslagen van CITO worden gebruikt als een tweede objectief gegeven.

Handelingsgericht werken
Hoe werkt het in de praktijk:
De leerkracht maakt een overzicht van de kinderen uit de groep met hun onderwijsbehoeften. Van daaruit maakt de leerkracht een groepsplan, bijvoorbeeld voor rekenen. Een groepsplan wordt op drie niveaus uitgewerkt;
  1. De beschrijving van leerstof en werkwijze van de kinderen die genoeg hebben aan de basisinstructie en de basisstof
  2. Beschrijving van leerstof en werkwijze van de kinderen die minder/ andere instructie nodig hebben en uitgedaagd moeten worden, deze groep krijgt de stof bijvoorbeeld compacter aangereikt
  3. Beschrijving van leerstof en werkwijze van de kinderen die meer instructie of op niveau aangepaste leerstof nodig hebben.

Dyslexieprotocol
Ons dyslexieprotocol kunt u op onze website lezen.

Coördinatie leerlingondersteuning
Er zijn bij ons twee coördinatoren leerlingondersteuning, onze intern begeleiders (IB-ers). De Intern begeleiders hebben een adviserende, stimulerende, informerende en begeleidende rol naar de groepsleerkrachten.

Uiteraard hebben we een brede sociale kaart met instanties waar we indien nodig contact mee hebben en mee samenwerken. De meest voorkomende: Het Ouder Kind Centrum (OKC), de schoolarts (GGD), logopedisten in de wijk en orthopedagogen. Achter in deze gids vindt u een overzicht met adressen van samenwerkingspartners.

Zorgadviesteam (ZAT)
Als blijkt dat de geboden ondersteuning niet tot het gewenste resultaat leidt, of een kind stagneert op een andere manier in zijn ontwikkeling bespreken we op school een leerling in een adviesteam. Dit team bestaat uit de betrokkenen binnen de school, aangevuld met een externe deskundige zoals de schoolarts, de ouder- kind- adviseur of een psycholoog. Uiteraard gaat dit in overleg met de ouders. We stellen het op prijs als ouders aan dit overleg deelnemen. Indien ouders niet akkoord gaan met inbreng van hun kind in het ZAT hebben we de mogelijkheid de leerling anoniem in te brengen.

In overleg met de ouders kan besloten worden externe hulp of ondersteuning aan te vragen. Het ondersteuningsteam maakt dan een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen we samen met ouders het zogenaamde groeidocument in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past. Deze hulp kunnen we krijgen via een onderwijsbegeleidingsdienst, de regionale expertisecentra, bureau jeugdzorg, de Bascule, de schoolarts, de ouder-kind-adviseur of de GGD.

Is een leerling bij ons - of eventueel een andere basisschool- echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.
Het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband is ook te downloaden via www.swvamsterdamdiemen.nl

Matchpoint
De regio Groot Amsterdam werkt sinds 2011 met een webbased systeem (Matchpoint) waarin aangevinkt kan worden wanneer een kinder gebruik maakt van de (jeugd)hulpverlening. Het doel van dit systeem is dat hulpverleners kunnen zien waar kinderen bekend zijn zodat niet langs elkaar heen gewerkt wordt. Het systeem biedt geen zicht op de inhoud van de hulpverlening. Vanuit school kunnen de intern begeleiders en de ouder-kind adviseur in dit systeem. Via hen kan ook een melding in het systeem gezet worden, daarvoor zullen wij eerst toestemming van de ouder/ verzorger vragen.
 

Plaatsing nieuwe 4-jarige kinderen

Voor de inschrijving van nieuwe 4-jarige kinderen kunt u informatie vinden op de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl/naardebasisschool.

Als uw kind op De Meer geplaatst is, volgt voordat hij of zij daadwerkelijk start een intakegesprek. We gebruiken de informatie uit deze gesprekken om een evenwichtige samenstelling van de onderbouwgroepen te maken.
 

Relatie school en ouders/ verzorgers

Ons uitgangspunt is dat ouders en school elkaar nodig hebben. Een goede samenwerking tussen ouders en de school is belangrijk voor een goede gang van zaken op school en voor de begeleiding van uw kind. Wij houden u daarom op de hoogte wat er op school speelt en we verwachten dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis.

Hoe communiceren wij naar en met ouders/ verzorgers
Aan het begin van ieder schooljaar is er een klasseninformatieavond waarin het jaarprogramma en de leerstof voor het betreffende leerjaar besproken wordt. Tijdens die bijeenkomst wordt afgesproken welke ouders dat schooljaar de klassenouders worden. Elke klas heeft één of twee klassenouders. Hij/zij vormt een schakel tussen de leerkracht en de ouders voor zover het om algemene en organisatorische zaken gaat.

Oproepen aan ouders voor hulp bij uitstapjes of voor hulp bij lezen met één of meer kinderen doet de leerkracht via de mail.

Op schoolniveau houden we u op de hoogte middels onze digitale nieuwsbrief ‘Meernieuws’. Deze verschijnt eenmaal per twee weken. Zaken die in de lijn van de schoolorganisatie liggen kunt u bespreken met de directie. Dagelijks is een van de directieleden van 8.45 uur tot 9.00 uur te spreken voor korte vragen en opmerkingen. Als een vervolggesprek wenselijk is wordt een afspraak gemaakt.
Over individuele leerlingen zijn er minimaal tweemaal per jaar 10-minutengesprekken, deze gesprekken gaan over de vorderingen van uw kind. U kunt altijd een afspraak met de leerkracht maken buiten de reguliere 10-minutengesprekken om. De vordering van uw kind op methode toetsen en Cito-toetsen zijn digitaal te volgen via ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Alle ouders krijgen een inlogcode voor het Ouderportaal van Parnassys.

De ouderraad (OR)
De ouderraad is samengesteld uit ouders of verzorgers van de kinderen die de school bezoeken. Zij coördineren activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, voorleesontbijt en ons twee jaarlijks schoolfeest. Ook participeren enkele leerkrachten in de ouderraad. Voor de uitvoering van taken doet de ouderraad soms een beroep op andere ouders. Wij zouden een aantal belangrijke activiteiten niet zonder hulp van ouders kunnen uitvoeren! Ouders die betrokken willen zijn bij de uitvoering van een activiteit, uit interesse of uit vakmatige deskundigheid, kunnen contact opnemen met de ouderraad.

Ouderbijdrage
Jaarlijks op de algemene ouderavond in oktober wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Voor schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage € 65.

Medezeggenschapsraad (MR)
Naast de hiervoor genoemde ouderraad kennen wij de medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplicht onderwijsorgaan bestaat uit vier gekozen vertegenwoordigers van de ouders en vier afgevaardigden van het schoolteam. Samen geven zij adviezen en nemen beslissingen over diverse
(beleidsmatige) schoolzaken, zoals is vastgesteld in het reglement Medezeggenschap. Dit reglement is op school en op de website van de school, ter inzage aanwezig. Kijk voor actuele informatie over het doen en laten van de MR op de site: www.daltonschooldemeer.nl.
 

Naar het voortgezet onderwijs

De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs (VO) is in Amsterdam geregeld in gezamenlijke afspraken tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeente. Centraal hierin staat de Kernprocedure. Op de onderwijssite van de gemeente kunt u daar uitgebreid over lezen.
De ouders van de leerlingen van groep acht nodigen we in november uit voor een speciale ouderavond. Daarin verstrekken we algemene informatie over de procedure richting het voortgezet onderwijs.
Eind groep 7 krijgen de kinderen met hun ouders het voorlopig VO-advies. In januari volgt het definitieve schooladvies.
De groepen acht doen in mei mee met de Cito-eindtoets. De aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs zijn dan al geregeld. Op onze school doen alle leerlingen mee met de Cito-eindtoets.

Resultaten
Jaarlijks publiceren we in de schoolgids de eindresultaten van de afgelopen drie jaren en de doorstroomcijfers van de basisschool naar het voorgezet onderwijs.

De citoscore van de eindtoets basisonderwijs:
2015: 538,9

Deze scores worden vergeleken met scholen met een vergelijkbare populatie. Onze school scoort boven het landelijk gemiddelde.

Uitstroom van de afgelopen 4 jaren (in procenten)
 
  VWO HAVO/
VWO
HAVO HAVO/
VMBO-T
VMBO-T VMBO
B/K-PRO
13-14 40.3 31.3 16.4 7.5 1.5 3.0
14-15 31.6 31,6 8.8 10.5 12.3 5.3
15-16 38.2 16.4 21.8 9.1 10.9 3.6
16-17