Leerlingenzorg


Op 1 augustus 2014 is Nederland de wet ‘passend onderwijs’ ingegaan. Dit houdt in dat alle kinderen een plek moeten kunnen krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Zij zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor een kind dat wordt aangemeld. Meer over de wet zie www.passendonderwijs.nl. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Op www.swvamsterdamendiemen.nl staat meer informatie over ons samenwerkingsverband, de leden en hoe de medezeggenschap geregeld is. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen. Dat betekent voor het onderwijs dat er handelingsgericht gewerkt wordt.  Om alle leerlingen de kans te bieden zich zo optimaal en breed mogelijk te ontplooien evalueren we continu ons onderwijs en analyseren we onze onderwijsopbrengsten.
 
Schoolondersteuningsprofiel
Wat onze school op het gebied van ondersteuning te bieden heeft staat beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit profiel staat op onze website.

Ons leerlingvolgsysteem
Alle vorderingen en informatie over een leerling verwerken we in een leerlingadministratiesysteem Parnassys. Wanneer een leerling op school start krijgen de ouders een persoonlijke inlogcode voor dit systeem. Ouders kunnen met deze code toegang krijgen tot twee modules van Parnassys; de resultaten van hun kind op de tweejaarlijkse  CITO-toetsen en de resultaten op de periodieke methode gebonden toetsen.
CITO-toetsen nemen wij tweemaal per jaar af op het gebied van technisch- en begrijpend lezen, spelling, taal, luisteren, en rekenen. De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we met het leerlingvolgsysteem van SCOL.

De resultaten van methode- en niet- methode gebonden toetsen bespreken de leerkrachten met de ouders tijdens de 10-minuten gesprekken. De rapporten worden samengesteld aan de hand van de resultaten van de methode gebonden toetsen. De uitslagen van CITO worden gebruikt als een tweede objectief gegeven.
 
Handelingsgericht werken
Hoe werkt het in de praktijk:
De leerkracht maakt een overzicht van de kinderen uit de groep met hun onderwijsbehoeften. Van daaruit maakt de leerkracht een groepsplan, bijvoorbeeld voor rekenen. Een groepsplan wordt op drie niveaus uitgewerkt;
  1. De beschrijving van leerstof en werkwijze van de kinderen die genoeg hebben aan de basisinstructie en de basisstof.
  2. Beschrijving van leerstof en werkwijze van de kinderen die minder/ andere instructie nodig hebben en uitgedaagd moeten worden, deze groep krijgt de stof bijvoorbeeld compacter aangereikt.
  3. Beschrijving van leerstof en werkwijze van de kinderen die meer instructie of op niveau aangepaste leerstof nodig hebben.
 
Dyslexieprotocol
Ons dyslexieprotocol kunt u op onze website lezen.
 
Coördinatie leerlingondersteuning
Er zijn bij ons twee coördinatoren leerlingondersteuning, onze intern begeleiders (IB-ers).
De intern begeleiders hebben een adviserende, stimulerende, informerende en begeleidende rol naar de groepsleerkrachten.
 
Uiteraard hebben we een brede sociale kaart met instanties waar we indien nodig contact mee hebben en mee samenwerken. De meest voorkomende: Het Ouder Kind Centrum (OKC), de schoolarts (GGD), logopedisten in de wijk en orthopedagogen.
 
Zorgadviesteam (ZAT)
Als blijkt dat de geboden ondersteuning niet tot het gewenste resultaat leidt, of een kind stagneert op een andere manier in zijn ontwikkeling bespreken we op school een leerling in een adviesteam. Dit team bestaat uit de betrokkenen binnen de school, aangevuld met een externe deskundige zoals de schoolarts, de ouder- kind- adviseur of een psycholoog. Uiteraard gaat dit in overleg met de ouders. We stellen het op prijs als ouders  aan dit overleg deelnemen.  Indien ouders niet akkoord gaan met inbreng van hun kind in het ZAT hebben we de mogelijkheid de leerling anoniem in te brengen.
 
In overleg met de ouders kan besloten worden externe hulp of ondersteuning aan te vragen. Het ondersteuningsteam maakt dan een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen we samen met ouders het zogenaamde groeidocument in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.
Deze hulp kunnen we krijgen via een onderwijsbegeleidingsdienst, de regionale expertisecentra, bureau jeugdzorg, de Bascule, de schoolarts, de ouder-kind-adviseur of de GGD.
 
Is een leerling bij ons - of eventueel een andere basisschool- echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.
Het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband is ook te downloaden via www.swvamsterdamdiemen.nl.

Voor meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, klik hier.